ספרים

ספרי הכנה לבחינות מועצת רואי חשבון ושנת ההשלמה בחשבונאות פיננסית מתקדמת:

ספרי תרגול הכוללים שאלות ופתרונות בכל הנושאים הרלוונטיים לבחינה ומותאמים להתפתחויות ולשינויים בבחינות המועצה ובתקינה החשבונאית. במסגרת כתיבת ובחירת השאלות ניתן דגש רב על פרקטיקה, ניתוח חשבונאי והבנה חשבונאית.